Quy định về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm Toán Nội Bộ Tin Kế Toán - Tài Chính
Facebook0
LinkedIn

Kiểm soát nội bộ là gì? Kiểm toán nội bộ là gì? Quy định về kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ của pháp luật hiện nay như thế nào? Mối quan hệ giữa 2 loại hình này là gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Kiểm soát nội bộ

Theo khoản 1, 2 Điều 39 Luật kế toán 2015 quy định cụ thể như sau:

– Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra.

– Đơn vị kế toán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong đơn vị để bảo đảm các yêu cầu sau đây:

Tài sản của đơn vị được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả;

Các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.

Như vậy, kiểm soát nội bộ là nói đến cả một hệ thống, trong đó bao gồm cả kiểm toán nội bộ.

Kiểm toán nội bộ

Theo khoản 3, 4 Điều 39 Luật kế toán 2015 quy định cụ thể như sau:

– Kiểm toán nội bộ là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

– Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

b) Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;

c) Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của lãnh đạo đơn vị kế toán;

d) Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị kế toán.

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ

Đây là hai quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam:

+ Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ đều là một hình thức kiểm soát các hoạt động trong doanh nghiệp.

+ Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ đều hướng tới quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý sớm tránh những thất thoát đáng tiếc.

Nguồn lawkey

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.