Các thành viên Tổ chuyên gia thảo luận về Dự án

Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán

Tin tức chung
Facebook0
LinkedIn

(BKTO) – Sáng 14/3, Tổ chuyên gia tư vấn Dự án “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán” của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai Dự án. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ – Tổ trưởng Tổ chuyên gia chủ trì cuộc họp.

Các thành viên Tổ chuyên gia thảo luận về Dự án
Các thành viên Tổ chuyên gia thảo luận về Dự án. Ảnh: Nguyễn Lộc

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Tin học cho biết: Mục tiêu chung của Dự án là xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu số của KTNN đáp ứng yêu cầu về lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn và quản lý, cung cấp thông tin cơ bản, cần thiết về đối tượng, đơn vị được kiểm toán theo mô hình tập trung để phục vụ khai thác thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động kiểm toán của KTNN; từng bước hình thành dữ liệu lớn và các mô hình quản lý thông tin trên cơ sở dữ liệu lớn đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán của KTNN.

Thăng tiến nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ với CIA (Certified Internal Auditor) [Khai giảng CIA: 11/05/2024]

Mục tiêu cụ thể của Dự án là phát triển hệ thống nền tảng dữ liệu lớn nhằm đáp ứng yêu cầu về lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của KTNN theo mô hình tập trung, từng bước xây dựng, hình thành các mô hình dữ liệu và đáp ứng yêu cầu về Kiến trúc dữ liệu của KTNN. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán trên nền tảng dữ liệu lớn để quản lý tập trung thông tin về đối tượng, đơn vị được kiểm toán, đơn vị có liên quan (bên thứ ba) đến hoạt động kiểm toán; cung cấp thông tin của đối tượng kiểm toán, lịch sử kiểm toán của đơn vị được kiểm toán để hỗ trợ công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, xác định đơn vị được kiểm toán đúng trọng tâm; hỗ trợ kiểm toán viên khai thác, đánh giá thông tin của đối tượng kiểm toán khi thực hiện kiểm toán.

Dự án cũng sẽ tiếp tục làm giàu dữ liệu số liên quan đến đối tượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán; tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ số trong phân tích thông tin về đối tượng, đơn vị được kiểm toán phục vụ hoạt động kiểm toán trong tương lai. Hiện đại hóa hạ tầng trên nền tảng điện toán đám mây và đầu tư hạ tầng, hệ thống an toàn, bảo mật thông tin đáp ứng với quy mô phát triển của cơ sở dữ liệu, các phần mềm được xây dựng thuộc dự án…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ – Tổ trưởng Tổ chuyên gia nhấn mạnh: Để có thể triển khai hiệu quả được Dự án, các thành viên trong Tổ giúp việc phải đưa ra được những giải pháp cụ thể. Từ những giải pháp cụ thể này, Trung tâm Tin học sẽ có trách nhiệm gắn giải pháp công nghệ vào, từ đó tối đa hóa hiệu quả. Phó Tổng Kiểm toán cũng yêu cầu các thành viên trong Tổ công tác cần chủ động phân công, phối hợp linh hoạt với các thành viên và các đơn vị để triển khai Dự án được hiệu quả nhất.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng – Phó Tổ trưởng Tổ chuyên gia cũng lưu ý: Các thành viên Tổ chuyên gia cần nghiên cứu và thống nhất, dữ liệu phục vụ cho sản phẩm gì, từ các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực sau đó Trung tâm Tin học sẽ tổng hợp, gửi Tổ chuyên gia cho ý kiến.

Tổ chuyên gia tư vấn của Dự án “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán” được thành lập theo Quyết định số 1414/QĐ – KTNN ngày 23/11/2023. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ là Tổ trưởng. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng  là Phó Tổ trưởng. Tổ chuyên gia tư vấn gồm 13 thành viên gồm Kiểm toán trưởng một số chuyên ngành, khu vực, các vụ chức năng và 1 Thư ký Tổ chuyên gia.

Tổ Chuyên gia có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước về:  Các yêu cầu nghiệp vụ phục vụ xây dựng Hệ thống Quản lý thông tin đối tượng kiểm toán và xây dựng các mô hình dữ liệu (mô hình quản lý thông tin) phục vụ công tác quản lý, hoạt động kiểm toán thuộc phạm vi của Dự án. Sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến trách nhiệm cung cấp dữ liệu điện tử định kỳ của các đơn vị được kiểm toán; phạm vi, cách thức thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu về đơn vị được kiểm toán, đối tượng kiếm toán; sửa đổi, bổ sung các quy trình, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước có liên quan (nếu cần thiết) cho phù hợp khi xây dựng, ứng dụng phần mềm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đến triển khai thực hiện Dự án; phương án tổ chức thực hiện kiểm thử, vận hành thử, đưa phần mềm vào sử dụng đảm bảo đúng quy định pháp luật và trình tự thủ tục quản lý dự án…/.

Nguồn: Báo kiểm toán 

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.