Sự khác nhau giữa Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập Kiểm Toán Nội Bộ
Facebook0
LinkedIn

Nhiều người thắc mắc sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập khác nhau như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng đi qua một số đặc điểm của 2 vị trí này để tìm ra sự khác biệt này

VỀ TÊN GỌI & MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

KIỂM TOÁN NỘI BỘ: hay còn gọi là kiểm soát nội bộ, tiếng Anh gọi là Internal Audit

Mục tiêu công việc:

  • Kiểm toán nội bộ xem xét việc liệu các quy trình trong doanh nghiệp có đang giúp cho DN quản trị được các rủi ro và đạt đến các mục tiêu chiến lược của công ty hay không. Kiểm toán nội bộ có thể tính đến cả quy trình hoạt động, ngoài ra còn có cả mặt tài chính
  • Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm kiểm soát, đánh giá rủi ro, tư vấn và báo cáo toàn bộ các rủi ro và hệ thống quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.

KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: tiếng Anh gọi là External Audit

Mục tiêu công việc:

Kiểm toán độc lập chỉ có trách nhiệm trong việc lập các báo cáo những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản trị rủi ro của DN.

AI ĐẢM NHIỆM CÔNG VIỆC KIỂM TOÁN:

  • KIỂM TOÁN NỘI BỘ: Kiểm toán viên nội bộ có thể là nhân viên đang làm việc trong DN hoặc được thuê ngoài. Thường thì họ sẽ có kiến thức về kế toán, đôi khi họ cũng có thể có các nền tảng kiến thức khác.
  • KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP: Các kiểm toán viên độc lập thường đến từ các đơn vị bên ngoài có chức năng kiểm toán.
>> Đọc thêm: Chứng chỉ kiểm toán nội bộ CIA và tại sao nên học CIA

KIỂM TOÁN VIÊN BÁO CÁO CHO AI?

Báo cáo của Kiểm toán viên nội bộ: Các kiểm toán viên nội bộ báo cáo trong nội bộ công ty. Các nhà quản lý có liên quan thường sẽ nhận được một bản báo cáo bởi trong đó sẽ có các khuyến nghị để cùng bàn thảo và các nhà quản lý sẽ cần có hành động từ đó. Cấp báo cáo cao nhất của kiểm toán viên nội bộ là báo cáo cho uỷ ban kiểm soát (nếu có) hoặc BGĐ công ty.

  • Nội dung báo cáo từ Kiểm toán viên nội bộ: cung cấp các báo cáo cụ thể về việc các rủi ro và mục tiêu (của mảng hoạt động được kiểm soát) đang được quản trị như thế nào. Trọng tâm của báo cáo là giúp cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển, vì vậy trong báo cáo thường sẽ có các khuyến nghị cải tiến.
  • Báo cáo của kiểm toán viên nội bộ: không được công khai ra ngoài

Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập: Các kiểm toán viên độc lập báo cáo trước tiên cho các cổ đông hoặc các quỹ đầu tư vào doanh nghiệp

  • Nội dung báo cáo từ Kiểm toán viên độc lập: Các kiểm toán viên nội bộ Báo cáo chính của các kiểm toán viên độc lập tuân theo mẫu được yêu cầu bởi Auditing Standards và tập trung vào việc các tài khoản của doanh nghiệp có được báo cáo một cách “true and fair” và có tuân thủ các quy định về luật hay không. Nếu các kiểm toán viên độc lập tìm thấy các vấn đề khác mà họ cho rằng nên được khách hàng chú ý, họ sẽ báo cáo riêng đến Ban giám đốc dưới hình thức Management letter.
  • Báo cáo của kiểm toán viên độc lập: báo cáo kiểm toán chính được công bố công khai, còn Management letter thì không.
>> Đọc thêm: 5 lý do bạn học chứng chỉ kiểm toán nội bộ CIA

TẠM KẾT

Sau khi đọc tới đây, hẳn bài viết đã giúp các bạn sẽ hiểu hơn về sực khác biệt giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. Chúc các bạn thành công!

Facebook0
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.